MKB

  • Analýza a hodnotenie rizík: Pomôžeme identifikovať a vyhodnotiť riziká spojené s kybernetickou bezpečnosťou vašej organizácie. Vykonáme komplexnú analýzu hrozieb a rizík a navrhneme opatrenia na ich minimalizáciu a elimináciu.
  • Implementácia bezpečnostnej stratégie: Vypracujeme a implementujeme bezpečnostnú stratégiu, ktorá zahŕňa politiky, postupy a technické opatrenia na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti.
  • Monitorovanie a detekcia hrozieb: Poskytneme nástroje a technológie na monitorovanie a detekciu kybernetických hrozieb. Zabezpečíme sieťovú prevádzku a identifikujeme potenciálne hrozby a útoky. Rovnako vykonávame audity na overenie bezpečnosti systémov.
  • Incident management a reakcia na bezpečnostné incidenty: Vypracujeme plán pre riadenie bezpečnostných incidentov a poskytneme podporu pri riešení a obnove po útokoch. Pomôžeme pri vykonávaní forenzných analýz a pri identifikácii príčin a následkov bezpečnostných incidentov.
  • Školenia a osvetu: Vyškolíme vašich zamestnancov tak, aby boli dobre informovaní o najnovších hrozbách a bezpečnostných opatreniach. Zabezpečíme osvetu zamestnancov o bezpečnostných politikách a správnych postupoch.