Wanet # Bezpečnostná politika
Dňom 1.októbra 2008 nadobudol platnosť výnos Ministerstva financií o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ktorý bol upravený a doplnený výnosom Ministerstva financií 55/2014 s účinnosťou od 04.03.2014 .
Cieľom bezpečnostnej politiky je definovanie a zavedenie prostriedkov, postupov a opatrení, ktoré chránia informácie počas vstupu, prenosov, spracovania, uloženia a výstupu proti strate dostupnosti, integrity a dôvernosti. Bezpečnostná politika korešponduje s výnosom Ministerstva financií 55/2014 v kapitole bezpečnostné štandardy a zapracúva ich už do existujúcej bezpečnostnej politiky implementáciou bezpečnostných praktík podľa príslušných STN a ISO noriem (predovšetkým 27001, 17799 a 13335).
Bezpečnostná politika pozostáva z nasledovných častí - etáp riešenia:
- audit informačnej bezpečnosti,
- vypracovanie pravidiel a zavedenie bezpečnostnej politiky do praxe,
- kontrolná činnosti pri zavádzaní do praxe.
Spoločnosť wanet s.r.o. ponúka audit, spracovanie a zavedenie bezpečnostnej politiky v rozsahu uvedenom ďalej, ktorý korešponduje s požiadavkami bezpečnostných štandardov uvedenými vo výnose 55/2014 v §29 až §43.

WANET 2007 - 2022